De meningen van beroemdheden, professionals uit de sector en gewone mensen over de belangrijkste onderwerpen van het jaar – alles van lab-gekweekte diamanten tot NFT’s – en over juwelen in het algemeen.

Hieronder staat een selectie van de meest interessante, meest inzichtelijke, en in sommige gevallen vreemde juwelen gerelateerde citaten die we in de afgelopen 12 maanden tegenkwamen – een jaar dat, wederom, mensen in de juwelenindustrie veel te bieden had om over te praten.

Celebrities

For the most part, people let you down. So I might have to go with diamonds being a girl’s best friend.
Mariah Carey

(“Meestal laten mensen je in de steek. Dus misschien moet ik zeggen dat diamanten de beste vriend van een meisje zijn.”)

These earrings. I get asked all the time about them. The truth is, these are worth just enough for someone to buy me a coffin if I die in a strange place. That’s why sailors used to wear them and that’s why I do.
Morgan Freeman

(“Deze oorbellen. Ik krijg er steeds vragen over. De waarheid is, dat deze net genoeg waard zijn om me een doodskist te kopen als ik op een vreemde plaats sterf. Daarom droegen zeelieden ze en daarom doe ik het ook.”)

Omg. I’m watching Madonna on Jimmy Fallon and she cannot speak at all. Her grills are literally impeding her ability to speak. It’s insane.
Iemand op Twitter, die geen fan was van Madonna’s “mouth jewelry

(“Omg. Ik kijk naar Madonna op Jimmy Fallon en ze kan helemaal niet praten. Haar grills belemmeren letterlijk haar vermogen om te spreken. Het is krankzinnig.”)

Ondernemingen

I am in an Arnault sandwich.

Tiffany CEO Anthony Ledru, The Wall Street Journal. Ledru werkt voor LVMH voorzitter Bernard Arnault, terwijl Arnault’s zoon Alexandre aan het hoofd staat van de product- en communicatieafdeling

(“Ik zit in een Arnault sandwich.”)

People didn’t go to Blue Nile for a branded experience. They wanted a big sparkly diamond, a sign of their success. For a lot of buyers, there was a video game element to it. They wanted to win. They would spend hours with the spreadsheets finding the best deal for a diamond.
Een voormalige werknemer van Blue Nile

(“Mensen gingen niet naar Blue Nile voor een merkervaring. Ze wilden een grote fonkelende diamant, een symbool van hun succes. Voor veel kopers zat er een videogame-element in. Ze wilden winnen. Ze spendeerden uren met de spreadsheets om de beste deal voor een diamant te vinden.”)

Diamanten

I did other accounts at N.W. Ayer, but I was always fascinated by diamonds.… I could never get that excited about some of the accounts I was working on at Ayer, where we’d have three-week-long meetings about what words to say on the packaging.

Aftredend De Beers executive vice president for brands and consumer markets Stephen Lussier

(“Ik werkte aan andere accounts bij N.W. Ayer, maar ik was altijd gefascineerd door diamanten…. Ik kon nooit zo enthousiast raken over sommige accounts waar ik aan werkte bij Ayer, waar we drie weken lang vergaderden over welke woorden er op de verpakking moesten komen.”)

Once AGS Laboratories closes, there will be no diamond grading laboratory that grades to the AGS Diamond Grading Standards.

Een bericht op de site van AGS Laboratories, na de aankondiging dat het lab gaat sluiten

(“Zodra AGS Laboratories sluit, zal er geen laboratorium meer zijn dat diamanten sorteert volgens de AGS Diamond Grading Standards.”)

“We see streetwear as the next big opportunity for diamonds.”

David Kellie, Natural Diamond Council, Financial Times

(“Wij zien streetwear als de volgende grote opportuniteit voor diamanten.”)

Diamanten en maatschappelijke verantwoordelijkheid

“What we have with the Kimberley Process is not good enough, and we need more.”

Edward Asscher, voorzitter van de World Diamond Council

(“Wat we hebben met het Kimberleyproces is niet goed genoeg, en we hebben meer nodig.”)

“I wish the miners would come and spend a night in the house so that they actually feel it. Because just mere talking doesn’t make them understand, so they must come and sleep in there.”

Nickson Zihu, een 81-jarige dorpeling die zegt dat hij nadelige gevolgen ondervindt van een diamantmijn in Zimbabwe, Voice of America

(“Ik zou willen dat de mijnwerkers een nacht in het huis komen slapen, zodat ze het ook echt voelen. Want door alleen maar te praten begrijpen ze het niet, dus moeten ze daar komen slapen.”)

“Peace is way more valuable than diamonds.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy dringt in het Belgische parlement aan op een verbod op Russische diamanten, geciteerd door Reuters

(“Vrede is veel waardevoller dan diamanten.”)

Laboratorium gekweekte diamanten

“Due to supply constraints, these earrings may include natural diamonds.”

Een bericht van Kay Jewelers bij oorbellen met lab-gekweekte diamanten

(“Wegens uitdagingen met de leveringen kunnen deze oorbellen natuurlijke diamanten bevatten.”)

“There is a certain novelty, and maybe a fad mentality, associated with lab-grown diamonds right now. If you get to the point where it’s not as cool, not as interesting, then it’s just a lower price point piece of jewelry.”

Industrie analist Paul Zimnisky

(“Er is een bepaalde nieuwigheid, en misschien een rage mentaliteit, geassocieerd met lab-gegroeide diamanten op dit moment. Als je op het punt komt dat het niet meer zo cool en interessant is, dan is het gewoon een sieraad met een lagere prijs.”)

“Lab diamonds are not luxury. The whole concept of affordable luxury is an oxymoron.”

Lab-gekweekte consultant Stanley Wong

(“Lab diamanten zijn geen luxe. Het hele concept van betaalbare luxe is een contradictio in terminis.”)

“Lab diamonds, it doesn’t seem like they’re that valuable. If you return a real diamond, apparently, people will take it back, and you’ll get money for it. If you return a lab diamond, you have to pay for them to take it back.”

Komiek Cash Levy op het Indian Diamond and Colorstone Association evenement bij JCK Las Vegas

(” Laboratoriumdiamanten lijken niet zo waardevol. Als je een echte diamant terugbrengt, nemen mensen hem blijkbaar terug en krijg je er geld voor. Als je een lab diamant terugbrengt, moet je er zelf voor betalen.”)

“Lab-grown is an amazing opportunity for us to venture into segments that we have never ventured into before. Think about the creativity that is possible in this segment.”

Tanya Nisguretsky, medeoprichter en CEO van Virtual Diamond Boutique, tijdens een panel over lab-grown tijdens JCK Las Vegas

(“Lab-grown is een geweldige kans voor ons om ons te wagen aan segmenten waar we ons nooit eerder aan gewaagd hebben. Denk aan de creativiteit die in dit segment mogelijk is.”)

Juwelen zakelijk bekeken

“The jewelry business is a friggin’ blast. It’s the perfect combination of left brain, right brain. You get to interact with people. You get to geek out on the gemological side.”

Padis Jewelry president Alexis Padis op JCK’s Jewelry District podcast

(“De juwelenhandel is geweldig. Het is de perfecte combinatie van linker- en rechterhersenhelft. Je hebt interactie met mensen. Je kunt je verdiepen in de gemmologische kant.”)

“If, in the beginning, someone said to me, ‘This is how your career is going to land,’ I would have said, ‘What are you—crazy? That’s not going to happen. I’m going to live in the suburbs and have two kids and a credit card.’ I would have never predicted this in a million years.”

Voormalig Helzberg Diamonds CEO Beryl Raff, die in juli met pensioen ging

(“Als iemand in het begin tegen me zou hebben gezegd: ‘Zo gaat je carrière lopen,’ zou ik hebben gezegd: ‘Wat ben je gek? Dat gaat niet gebeuren. Ik ga in de buitenwijken wonen en twee kinderen en een creditcard hebben. Ik had dit in geen miljoen jaar kunnen voorspellen.”)

Luxe

“Luxury is about the client, not about the brand. The brand is simply an enabler of the anticipated perception shift. And it’s almost entirely driven by the story of the brand. No story, no value. It’s that simple.”

Daniel Langer, CEO van merkenstrategiebedrijf Équité

(“Luxe gaat over de klant, niet over het merk. Het merk is slechts een facilitator van de verwachte perceptieverschuiving. En het wordt bijna volledig gedreven door het verhaal van het merk. Geen verhaal, geen waarde. Zo simpel is het.”)

“Having symbols of power within your tribe is a powerful thing. Those symbols of power still matter tremendously within the tribes of the ultra-wealthy.”

Milton Pedraza, oprichter en CEO van Luxury Institute, op CNBC

(“Symbolen van macht hebben binnen je gemeenschap is een krachtig iets. Die symbolen van macht doen er nog steeds enorm toe binnen de tribes van de ultra-rijken.”)

Duurzaamheid

“There are a lot of people sticking their noses into the artisanal miners’ world. Imagine if they came from the Third World into our world and said that we could and should be doing things better. We would tell them to bugger off really quickly. We would ask them what the hell do they know?”

Artisanale mijnbouw fotograaf Hugh Brown

(“Er zijn veel mensen die hun neus in de wereld van de ambachtelijke mijnwerkers steken. Stel je voor dat ze uit de derde wereld naar ‘onze wereld’ zouden komen en zeggen dat wij het beter zouden kunnen en moeten doen. We zouden ze zeggen dat ze snel moeten oprotten. We zouden ze vragen waarom ze iets zouden weten.”)

“Recycled gold is just not a great term for the product. When people think of recycling, they think of items that are put in the garbage, like a milk jug.”

David Siminski, vice-president verkoop en marketing voor United Precious Metal Refining

(“Gerecycled goud is gewoon geen goede term voor het product. Als mensen aan recycling denken, denken ze aan spullen die bij het vuilnis worden gezet, zoals een melkfles.”)

Technologie

“At this stage, we are very much in the real world, selling real products. We are not interested in selling virtual sneakers for 10 euros.”

LVMH voorzitter Bernard Arnault over de metaverse

(“In dit stadium zijn we heel erg in de echte wereld en verkopen we echte producten. We zijn niet geïnteresseerd in het verkopen van virtuele sneakers voor 10 euro.”)