Consignatiegoederen kunnen een erg winstgevende regeling zijn voor juweliers, op voorwaarde dat zowel de retailer als de leverancier de nodige stappen zetten om zichzelf te beschermen.

Een goed voorraadbeheer is vitaal in de uitdagende zakelijke omgeving in dewelke juweliers de laatste jaren opereren. Onvoldoende voorraad kan tot gemiste verkoopkansen leiden; te veel voorraad blokkeert het werkkapitaal en kan rentekosten met zich meebrengen, indien er krediet gebruikt wordt om de aankoop te financieren.

Voor de retailer zijn consignatiegoederen een uitstekend middel on aan voorraadbeheer te doen en de kosten te verlagen. Omdat de retailer de goederen in bruikleen krijgt van de leverancier en ze pas afrekent eens ze verkocht zijn. Indien dit niet gebeurt, kan hij de stenen retourneren zonder er iets voor te moeten betalen. De keuze die de consument bij de juwelier aantreft wordt zo vergroot, aangezien de winkelier gebruik kan maken van voorraden van leveranciers om zijn assortiment uit te breiden.

Bovendien bieden consignatiegoederen het voordeel dat de betaling ervan uitgesteld wordt tot na ontvangst van het geld van de consument; met andere woorden, komt er werkkapitaal vrij en verbeteren ze de cashflow.

Stel bijvoorbeeld dat de gemiddelde voorraad van een juwelier een kostprijs van 2 miljoen euro bedraagt. Indien de juwelier dat bedrag leent aan 5% per jaar, ondervindt hij een kost van 100.000 euro, wat het verschil kan betekenen tussen winst en verlies. Anderzijds, worden consignatiegoederen doorgaans iets hoger geprijsd, waardoor de juwelier er, louter op het vlak van het rendement, misschien toch geen goede zaak aan doet. Hoe dan ook, vergroot het zijn voorraad en zal het een positieve invloed op zijn omzet hebben.

consignatiegoederen afspraken

Consignatiegoederen – Eerlijkheid is cruciaal

Goederen in consignatie geven schept een risico voor de leverancier. Een oneerlijke retailer zou kunnen weigeren de goederen terug te geven aan zijn leverancier. Onlangs zijn er enkele voorvallen van die aard geweest met betrekking tot consignatiegoederen met een waarde die opliep tot wel 400.000 USD.

Bijgevolg is de eerlijkheid van de ‘ontvanger’ van de consignatiegoederen een cruciaal element om er een succes van te maken. Kredietwaardigheid is evenzeer belangrijk, aangezien de ‘ontlener’ een betalingscapaciteit moet vertonen, zodat hij de gelden die hij ontvangt uit de verkoop niet zou aanwenden om andere verplichtingen, dan het betalen van de consignatiegoederen, na te komen.

‘Vertrouw maar verifieer’ is een gezonde aanpak in de evaluatie van de eerlijkheid en kredietwaardigheid van ontleners. Zakelijke referenties kunnen helpen om de aard van de retailer beter te kennen. Kredietanalyses en vakverenigingen (zoals de Antwerpse Beurs voor Diamanthandel bijvoorbeeld) kunnen ook nuttige bronnen van informatie zijn aangaande een retailer.

Consignatiegoederen – Juridische waarborgen

Financiering aan de hand van consignatiegoederen schept risico’s voor beide partijen. Leveranciers moeten zich beschermen tegen mogelijkheden als beschadiging van goederen, verlies aan goederen of zelfs het faillissement van de ontlener. Anderzijds willen ontvangers van consignatiegoederen zich indekken tegen te hoge inkoopprijzen, extreem strenge betalingsvoorwaarden of andere stipulaties die de normale gang van zaken zouden kunnen verstoren.

Debra Guzov, stichtend partner van het New Yorkse advocatenkantoor Guzov LLC, stelt dat deze risico’s prima te beheren vallen. “Afspraken inzake consignatiegoederen hoeven niet gekenmerkt te worden door risico en onzekerheid,” zegt ze. “Duidelijke overeenkomsten moeten opgesteld worden om de belangen van beide partijen te beschermen.

Zo dient er bijvoorbeeld duidelijk, contractueel, voorzien te worden dat de leverancier de eigenaar van de goederen is en blijft tot aan hun volledige betaling. Dit moet op zo’n manier gebeuren dat de leverancier voorrang krijgt op zijn eigen goederen in geval van faling van de ontlener. Ook moet dit document er duidelijk toe leiden dat de consignatiegoederen nooit door de ontlener als onderpand gebruikt kunnen worden t.a.v. andere verplichtingen. In essentie komt het er op neer dat dit contract tegenstelbaar moet zijn aan derden, zodat het eigendom van de goederen afdwingbaar is in elk denkbaar scenario.

Consignatiegoederen – Een duurzaam gebruik

Hoewel sommige leveranciers erg weinig gebruik maken van de mogelijkheid om consignatiegoederen bij klanten te plaatsen, is en blijft het voor veel juweliers een essentiële werkmethode, waar slechts weinigen van verwachten dat die zal verdwijnen. Het is een gekende werkbasis. Guzov wijst er op dat: “Hoewel deze aanpak risico’s inhoudt, vormen correct opgestelde contractuele overeenkomsten inzake consignatiegoederen een effectieve zakelijke tool, die voor meer flexibiliteit zorgt, in de sieradenbranche. Alleen daarom al zal deze handelswijze nog lang in voege zijn.

Consignatiegoederen – Beperk de risico’s

  • Consignatiegoederen houden specifieke risico’s in, maar zowel leveranciers als retailers kunnen deze potentiële problemen beperken door nauwlettend te werk te gaan:
  • Overeenkomsten omtrent consignatiegoederen moeten schriftelijk opgesteld worden en door de retailer ondertekend worden voordat de goederen hem ter beschikking gesteld worden.
  • Kernonderdelen van de overeenkomst zijn precieze bepalingen over betaling, faillissement, verlies, diefstal en schade (tijdens het vervoer van de consignatiegoederen bijvoorbeeld), alsook bepalingen nopens verzekering van de goederen.
  • Leveranciers moeten duidelijk, aan derden tegenstelbare documenten, opstellen die niet enkel de principes en regels van de overeenkomst behelzen, maar ook een lijst met detail van de goederen.
  • Beide partijen moeten een uitgebreide verzekeringsdekking aangaan en het bewijs hiervan aan tegenpartij leveren, voor er goederen verscheept worden.

Kortom, indien u gebruik maakt van consignatiegoederen, hetzij als leverancier, hetzij als retailer, dan heeft u er alle belang bij een sluitende overeenkomst door een bekwaam jurist te laten opstellen.